บทบาทและหน้าที่(กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน)

  หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการฝากครรภ์ ตรวจรักษา บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนในการสร้างชุมชนต้นแบบทั้งเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งการวางแผน วิเคราะห์ นโยบาย ตัวชี้วัดจังหวัด กระทรวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ขอบเขตการให้บริการ

งานอนามัยแม่และเด็ก

บริการฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็กให้มีพัฒนาการ การเจริญเติบโตตั้งแต่ครรภ์มารดา งานอนามัยแม่และเด็กให้บริการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด การดูแลในคลินิกสุขภาพเด็กดี

ระยะตั้งครรภ์

1. ฝากครรภ์คุณภาพ

    - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

    - คัดกรองธาลัสซีเมีย/HIV

2.โรงเรียนพ่อแม่

3.อาหารและโภชนาการ

4.ทันตสุขภาพ

บริการตรวจ ฝากครรภ์ รายเก่าและรายใหม่ วันจันทร์ อังคาร 

กลุ่มเสี่ยง วัยรุ่น วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น. - 16.00 น. อัลตราซาวด์ วันศุกร์

 

คลินิกสุขภาพเด็กดี

1.คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ

2.โรงเรียนพ่อแม่

3.พัฒนาการเด็ก

4.โภชนาการ

5.นิทาน/ของเล่น

6.ทันตสุขภาพ

เปิดบริการทุกวันพุธ

 

งานคลินิกบริการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแยกรายกลุ่มในคลินิกต่างๆ

1.คลินิกฟ้าใส 

2.คลินิกสุขภาพจิต

3.คลินิกยาเสพติด

4.คลินิกวัณโรค

5.คลินิกผู้สูงอายุ

6.คลินิกวางแผนครอบครัว

 

งานส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและรักษาพยาบาล ประชาชนทุกคนในเขตตำบลเคียนวา และประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนี้

1.งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ โรคไม่ติดต่อในชุมชน

2.งานเวชศาสตร์ครอบครัว การประเมินสภาวะสุขภาพครอบครัว ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนสุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

3.งานอนามัยโรงเรียน

4.ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

5.ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

6.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

7.งานเยี่ยมบ้าน

8.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

 


วันที่ : 2015-09-10
ที่มา่ : กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com