บทบาทและหน้าที่(กลุ่มการพยาบาล)

 บทบาทและหน้าที่(กลุ่มการพยาบาล)

งานผู้ป่วยนอก

 • งานคัดกรอง,ซักประวัติ
 • งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 • งานตรวจรักษาโรค
 • งานส่งต่อ
 • งานให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์
 • งานให้บริการคลินิกชุมชนเทศบาล
 • งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • การพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต
 • ฉีดยา,ทำแผลและหัตถการต่างๆ
 • งานชันสูตรคดี
 • งานสาธารณภัย

งานผู้ป่วยใน

 • งานการพยาบาลผู้ป่วยในทุกประเภททุกสาขาบริการ

งานห้องคลอด

 • การพยาบาลระยะก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอด
 • บริการทำหัตถการทางสูตินารีเวช
 • การพยาบาลทารกแรกเกิด
 • บริการมารดาที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดและมีภาวะแทรกซ้อน
 • บริการทำหมัน

งานควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง

 • งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 • งานจ่ายกลาง
 • งานซักฟอก
 • งานศูนย์เครื่องมือแพทย์

วันที่ : 2015-08-03
ที่มา่ : กลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com