บทบาทและหน้าที่(ฝ่ายทันตกรรม)

  1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชนตลอดจนการตรวจป้องกันวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสภาพโรคในช่องปาก
  2. ดูแลคลินิกทันตกรรมให้มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านโครงสร้างและการให้บริการ โดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ
  3. บริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการทางทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ

วันที่ : 2015-07-03
ที่มา่ : ฝ่ายทันตกรรม

โรงพยาบาลเคียนซา 195 หมู่ 2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี
Copyright © 2009 khiensa hospitel. All rights reserved.
bigdotcom@hotmail.com